CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

I. Thu thập thông tin cá nhân

1. Thông tin cá nhân được thu thập dựa trên tất cả các thông tin, hình ảnh, tài liệu, nhận xét, phản hồi và các dữ liệu, thông tin dưới bất kỳ dạng thức nào được Người dùng cung cấp cho Cổng dịch vụ thông qua việc sử dụng bao gồm truy cập, cài đặt, tải lưu trữ, tương tác, thực hiện thao tác hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng do Cổng dịch vụ công lĩnh vực BTXH cung cấp.

2. Các thông tin thu thập thông qua Cổng dịch vụ sẽ giúp Cổng dịch vụ công nâng cao chất lượng xử lý và ra quyết định về chính sách cho đối tượng.

  • Hỗ trợ người dùng khi sử dụng hệ thống để đăng ký hồ sơ TGXH
  • Giải đáp thắc mắc cho Người dùng;
  • Cung cấp cho người dùng những thông tin hoặc cập nhật những chính sách   mới nhất về lĩnh vực BTXH
  • Xem xét và nâng cấp nội dung, chính sách, điều khoản, quy định và giao diện của hệ thống

II. Mục đích và phạm vi

1. Mục đích thu thập thông tin

Khi Người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công của lĩnh vực BTXH, Người dùng theo đó có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một hoặc một số thông tin (bao gồm thông tin bắt buộc) để đảm bảo có thể truy cập, sử dụng các tiện ích trên hệ thống bao gồm các thông tin như họ tên, số điện thoại, email cá nhân, và các thông tin khác tùy thời điểm của cổng dịch vụ công.

Cổng dịch vụ công không chịu bất cứ trách nhiệm nào bao gồm trách nhiệm trước pháp luật, bên thứ ba và chính Người dùng về những thông tin mà người dùng cung cấp trên cổng dịch vụ công. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin và bảo đảm tính chuẩn xác của thông tin cung cấp trước pháp luật, cổng dịch vụ công và các bên có liên quan.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Ngoài các mục đích theo quy định tại chính sách bảo mật này và các quy định khác có liên quan đến hệ thống dịch vụ công. Cổng dịch vụ công lĩnh vực BTXH sẽ tiến hành thu thập, khai thác và sử dụng thông tin người dùng với mục đích phù hợp với quy định về việc lưu trữ cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH và hoàn toàn tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật này, cũng như chính sách của lĩnh vực bảo trợ xã hội ở mỗi thời điểm.

Cổng dịch vụ công có thể sử dụng những thông tin cá nhân của Người dùng để liên hệ trực tuyến hoặc ngoại tuyến đến với Người dùng dưới các hình thức như: gửi các thông tin nhắc nhở, cập nhật nội dung; chính sách điều khoản; quy định; các cập nhật tiện ích; các xác nhận Dịch Vụ; các nhắc nhở, cập nhật về tình trạng Dịch Vụ; các chương trình, thông tin khác có liên quan.

 

III.  Bảo mật thông tin Người dùng:

1. Mọi trường hợp thông tin, tài liệu, và các cơ sở dữ liệu khác của Người dùng sẽ được bảo mật, bảo lưu tại hệ thống các máy chủ của Ứng Dụng.

2. Theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và các chính sách, điều khoản, quy định khác có liên quan đến sử dụng Cổng dịch vụ công lĩnh vực BTXH, một khi Người dùng cung cấp thông tin, dữ liệu lên Ứng Dụng, điều đó đồng nghĩa với việc Người dùng đã tự nguyện đồng ý với đầy đủ các điều khoản, điều kiện mà Cổng dịch vụ công đã đưa ra và quy định như đã nêu ở mỗi thời điểm. Cổng dịch vụ công cũng đảm bảo rằng thông tin người dùng sẽ được bảo mật bằng mọi cách thức, phương thức khác nhau. Cổng dịch vụ công có thể sử dụng một hoặc nhiều giải pháp công nghệ hiện đại để bảo mật thông tin như: chuẩn quốc tế PCI, SSL hoặc ứng dụng những công nghệ hiện đại khác nhằm bảo vệ thông tin Người dùng không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

2. Cổng Dịch vụ công lĩnh vực BTXH không chia sẻ thông tin về người sử dụng với các cơ quan khác mà không có sự cho phép của người sử dụng, trừ các trường hợp:

  • Việc cung cấp là cần thiết để giải quyết một thủ tục hành chính, dịch vụ công theo yêu cầu của người sử dụng;
  • Việc cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, theo quy định của luật có liên quan.

VI. Các quy định khác

 

1. Mật khẩu là chìa khóa để truy cập tài khoản của Người dùng. Sử dụng các con số, chữ cái duy nhất và các ký tự đặc biệt, và không tiết lộ mật khẩu trên Cổng dịch vụ công bao gồm các mã số xác thực từ Cổng dịch vụ công của Người dùng cho bất cứ ai. Nếu Người dùng chia sẻ mật khẩu của Người dùng hoặc thông tin của mình với những người khác, hãy nhớ rằng Người dùng phải có trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tên của tài khoản của mình. Nếu Người dùng bị mất kiểm soát mật khẩu bao gồm cả lỗi cố ý hoặc vô ý để lộ mật khẩu, Người dùng phải hiểu rằng hệ quả đối mặt có thể là Người dùng sẽ bị mất kiểm soát thông tin dữ liệu của mình trên Cổng dịch vụ công và có thể bị ràng buộc về mặt pháp lý cho các hoạt động dưới tên tài khoản của chính Người dùng. Do đó, nếu Người dùng có nghi ngờ hoặc có căn cứ cho rằng mật khẩu của mình đã bị xâm nhập vì lý do nào, Người dùng nên thông báo ngay cho bộ phận quản trị hệ thống để được hỗ trợ hoặc tiến hành thay đổi mật khẩu mới ngay lập tức.

 

2. Chính Sách Bảo Mật này được xem là một phần không tách rời với các chính sách, điều khoản, quy định khác của lĩnh vực BTXH ban hành có liên quan đến Cổng dịch vụ công được cung cấp cho Người dùng. Trong trường hợp sửa đổi nội dung các điều khoản và điều kiện sử dụng Cổng Dịch vụ công lĩnh vực BTXH, các nội dung sửa đổi sẽ được thông báo trên Cổng. Người sử dụng tiếp tục sử dụng và tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ trên Cổng có nghĩa là đã chấp nhận các sửa đổi đó.