Đăng ký hưởng chính sách trợ giúp xã hội

Đăng ký hưởng trợ cấp xã hội và kinh phí chăm sóc hàng tháng
1
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Xem hướng dẫn
2
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Xem hướng dẫn
3
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Xem hướng dẫn
Đăng ký hỗ trợ chi phí mai táng
4
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Xem hướng dẫn
Đăng ký trợ giúp khẩn cấp
5
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Xem hướng dẫn
6
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Xem hướng dẫn
7
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Xem hướng dẫn
8
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Xem hướng dẫn
Đăng ký và cơ sở trợ giúp xã hội
9
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Xem hướng dẫn
10
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Xem hướng dẫn
11
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Xem hướng dẫn

Tra cứu hồ sơ

Bạn bắt buộc phải chọn Mã hồ sơ hoặc số CMT/CCCD/ĐDCN của đối tượng để tìm kiếm